Coaching

Oferujemy Coaching i inne usługi dla menadżerów o podwyższonej samoświadomości zawodowej. 

Metody pracy indywidualnej

Metody pracy grupowej

Superwizja, coaching, consulting, mentoring 

Superwizja, action learning

Metody pracy indywidualnej

Superwizja, coaching, consulting, mentoring 

Metody pracy grupowej

Superwizja, action learning

Coaching jest procesem umożliwiającym Uczestnikom odkrycie rozwiązań najbardziej odpowiednich dla nich samych oraz pracę nad nimi. Proces coachingu nastawiony jest na wspieranie ludzi m.in. w odkrywaniu nowych kierunków rozwoju i osiąganiu jeszcze lepszych wyników pracy oraz satysfakcji zawodowej i życiowej. 

Zadaniem sesji coachingowej jest wprowadzenie pracowników w proces zmiany i ukazanie nowych możliwości zwiększenia satysfakcji pracowniczej poprzez nowe ścieżki kariery, rozwoju kompetencyjnego (mentoring) oraz efektywnościowego.

Coaching pozwala odkryć własne potencjały i zasoby, do tej pory rzadko wykorzystywane. Służy on ulepszaniu postaw i wartości. W coachingu pracuje się na obszarach indywidualnej motywacji, buduje się strategie utrzymania zaangażowania oraz strategie myślenia i działania ukierunkowanych na wsparcie i eliminację blokad.

Stawiamy na rozwój jednostki wpływający na postęp całej Organizacji.

Nasi Konsultanci posiadają bogate wykształcenie i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Zespół tworzą coachowie, superwizorzy coachingu, doradcy zawodowi, trenerzy i konsultanci posiadający akredytację uznanych i szanowanych instytutów coachingowych, takich jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, International Coach Federation.

Oferujemy coachingi:

Executive Coaching (coaching menadżerski)

kierowany jest do najwyższej kadry kierowniczej. Służy rozwijaniu takich umiejętności, jak: komunikacja, negocjacje, zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, zarządzanie osobistym potencjałem, praca ze stresem.

Career Coaching (coaching kariery)

to specjalny program spotkań indywidualnych oraz szkolenia, podczas których weryfikacji podlegają takie zagadnienia, jak: dotychczasowa ścieżka kariery, cele działań, przyspieszanie przekształcania wiedzy w skuteczny proces osiągania celów.

Life coaching (coaching osobisty)

to coaching, na który Klient sam się zapisuje, sam go opłaca i sam wybiera obszary, którymi chce się zająć w trakcie spotkań z trenerem. Jest to umowa pomiędzy Klientem a Coachem.

Team Coaching (coaching zespołowy)

to sposób na nadanie nowej jakości pracy zespołu. Służy sprecyzowaniu wspólnego celu oraz wdrożeniu go. Zwiększa motywację zespołu do osiągania celu oraz zaangażowanie członków grupy. Stawia na wykorzystanie indywidualnych potencjałów każdej osoby. Team coaching wzmacnia zespół, sprawia, że jego członkowie identyfikują się z nim.